LUBRICANTS MONTSIÀ & FILLBLUE

Som distribuïdors d'AdBlue® del fabricant Fillblue. Que compta amb un equip d’enginyers químics i un laboratori propi d’I+D que garanteix un producte que està sempre dins dels paràmetres.

A més compta amb una auditoria de la VDA, que assegura la compatibilitat de l’Adblue® que fabriquen amb qualsevol motor dièsel.

La tecnologia SCR, Selective Catalytic Reduction (reducció catalítica selectiva), és una reducció química dels gasos del tub d’escapament contaminants, com a resultat de la combustió del gasoil.

Per aquest procés és necessari un agent reductor, l’Adblue®, una solució no tòxica i inodora d’urea en aigua.

L’Adblue s’emmagatzema en un dipòsit diferent del gasoil i s’injecta en la dosis exacta mitjançant un polvoritzador als gasos d’escapament contaminants del motor. Aquesta mescla es dirigida a un catalitzador que és on es produeix la reacció química de reducció dels gasos contaminants a nitrogen i vapor d’aigua, agents no contaminants per la atmosfera.

El consum de l’Adblue®, en vehicles homologats segons la normativa Euro 5 s’estima en un 6% aproximadament del consum de gasoil.

En un camió per al trànsit de llarga distància, aquest percentatge equival a menys de 2 litres cada 100 km. Es a dir, el contingut d’un depòsit de 100 litres correspon a una autonomia de més de 5.000 km. El conductor d’un vehicle industrial amb tecnologia SCR a bord no experimenta diferències apreciables en l’ús diari en comparació amb un vehicle homologat segons la norma Euro 3. Es a dir, no s’afegeixen tasques de manteniment específiques per als components SCR: catalitzador, equip de dosificació i depòsit de reactiu.

A més de les avantatges econòmiques mencionades, la tecnologia SCR presenta la qualitat addicional de que es pot utilitzar en combustibles convencionals i no exigeix la disponibilitat de gasoil sense azofre.

A continuació us ensenyem com funciona l'AdBlue® i el catalitzador a un vehicle:

TOP